fbpx

Vad har partier för förslag om praktik?

Parti rösta om praktik och praktikplats förslag

Varenda parti och väljare vill ha bättre ekonomi, skola och jobb. Det som skiljer sig är hur detta sägs genomföras på bästa sätt. Förslagen i tre ämnen kommer direkt från deras valmanifest och analyseras och utvärderas . De tre praktikrelaterade ämnen är: Företag inom utbildning, kompetensbrist och slutligen om situationen för studenter. Denna artikel kommer förhoppningsvis göra det tydligare att se vad varje parti tycker samt vilka förslag som är troliga att genomföras baserat på valresultatet.


1. Privata aktörer inom utbildning

Rödgrön parti

V

Vänsterpartiet vill avskaffa marknadsskolan med start nästa mandatperiod (…) Vänsterpartiet vill införa ett totalförbud mot alla vinstdrivande verksamhetsformer inom välfärden

Vänsterpartiet valplattform

MP

Sätta stopp för vinstjakten i skolan

Alla ska med när Sverige ställer om Valmanifest 2022

S

Vi vill förbjuda vinstuttagen i skolan och ta tillbaka kontrollen över var och när fristående skolor etablerar sig (…) Skolpengen måste bli rättvisare så att fristående skolor inte överkompenseras på ett sätt som går ut över elever i kommunala skolor.

Socialdemokraternas valmanifest 2022

C

Vi vill ställa kvalitetskrav för vinstutdelning och stärka rättssäkerheten i betygssystemet. Dåliga skolor ska stängas.

FOR SVERIGES BÄSTA VALMANIFEST 2022

Borglig parti

L

Friheten för föräldrar och elever att själv välja skola är här för att stanna – men inte friskolornas vinstuttag på bekostnad av elevernas kunskaper. Vi vill se en ny friskolereform med en samlad friskolelag som sätter stopp för friskolor där kortsiktiga vinster går före elevernas kunskaper

Maktskifte för ett nytt Sverige. Liberalernas valmanifest 2022

M

Se till att skolor som drivs i företagsform lever upp till högt ställda kvalitetskriterier för att få göra vinstutdelning samt dra in tillståndet för skolor som allvarligt brister (…) tydligare statlig styrning av skolpengen.

Så får vi ordning på Sverige. Moderaternas valmanifest 2022

KD

Kristdemokraterna nämner inte något om skolor i sitt valmanifest.

Redo för en ny regering. Valmanifest 2022

SD

Sverigedemokraterna nämner inte friskolor eller vinster i skolan i sitt valmanifest. De vill ha mer statlig styrning av skolan men om friskolor ingår och inte enbart kommunala är inte tydligt. Troligen stödjer de Moderaternas förslag.

Återinför ett statligt huvudmannaskap för skolan, med större likvärdighet med nationell skolpeng och tydliga riktlinjer och regelverk

Rösta på något nytt för Sverige. Valmanifest Sverigedemokraterna

2. Kompetensbrist

Rödgrön parti

V

Högre löner för dem med lägst inkomster så skapas efterfrågan (…) om staten satsar stort på klimatomställning och infrastruktur, då skapas jobb i företagen och möjligheter att leva och bo i hela landet(…). Satsa på personalen så att vi samtidigt får bort personalbristen och stärker personalens villkor och arbetsmiljö (…). Värna universitetens oberoende och finansiering och höja studiestödet så att fler kan välja att vidareutbilda sig (…)100 000 fler anställda i vården, skolan och omsorgen (…). Investeringsprogram för klimatet på 700 miljarder ger 80 000 jobb i privat sektor.

Vänsterpartiet valplattform
MP

Höja lönerna och säkra en god arbetsmiljö i vården (…). Göra det attraktivt att vara lärare genom att säkra höjda löner och en god arbetsmiljö i skolan (…) stärk utrikesfödda kvinnors etablering genom SFI kombinerad med praktik och yrkesutbildning och jämställda insatser från arbetsförmedlingen (…) korta handläggningstiderna för arbetstillstånd och asylbeslut så att det går fortare att komma in i samhället (…) förlänga etableringsprogrammet för nyanlända till minst fyra år för att skapa bättre förutsättningar för etablering, så att fler kommer i arbete snabbare.

Alla ska med när Sverige ställer om Valmanifest 2022
S

Arbetskraftsinvandringen ska begränsas. I första hand ska arbetslösa i Sverige komma i arbete. Vi vill införa en arbetsmarknadsprövning. Samtidigt behöver vi bättre säkra tillgången till högutbildad arbetskraft i bristyrken (…). Att kunna lära sig ett yrke parallellt med studier i svenska är ytterligare ett sätt att öka chansen att få jobb (…). För att ingen ska fastna i passivitet behöver det ställas krav på aktivitet för att få försörjningsstöd (…). Det ska finns en starkare koppling mellan de utbildningar som erbjuds och de behov av personal som finns i samhället. (…). Vi vill se ett språklyft för barnomsorgen och mer stöd till specialistutbildningar i vården (…). Därför vill vi permanenta den höjda ersättningen i arbetslöshetsersättningen.

Socialdemokraternas valmanifest 2022
C

Billigare och lättare att anställa. Arbetsgivaravgiften behöver sänkas. Skapa fler dörrar in till arbetsmarknaden genom fler enkla jobb, det vill säga jobb som inte kräver kvalificerad utbildning. Förenkla och förstärk nystartsjobben och bredda de så kallade etableringsjobben (…). Alla ska ha rätt till en effektiv matchningstjänst och det ska bli lättare att hitta medarbetare inom alla yrken. Utbildningssystemet behöver i betydligt större utsträckning utgå från arbetsmarknadens behov(…). Stödet vid omställning och vidareutbildning måste bli bättre (…). Gör det enklare att anställa elever i yrkesprogram som lärlingar genom att stärka ersättningen för företagens kostnader förknippade med utbildningen(…). Den som får uppehållstillstånd ska snabbt integreras och ges möjlighet att försörja sig själv. Det kräver intensiva språkstudier, praktik, en effektiv matchning och jobb  (….). Värna arbetskraftsinvandringen. För att svenska företag ska kunna konkurrera måste de ha möjlighet att snabbt hitta, rekrytera och anställa rätt kompetens.

FOR SVERIGES BÄSTA. VALMANIFEST 2022

Borglig parti

L

Lärare ska avlastas för att kunna vara just lärare, kunna göra karriär, få betald fortbildning och få ordentligt bra betalt. (…) Vi vill öka den lärarledda undervisningen, skärpa utvärderingen och bygga ut de utbildningar och lärosäten som håller högst kvalitet (…) det ska bli enklare och billigare att anställa genom att arbetsgivaravgifterna sänks för både småföretagare och för dem som vill anställa unga (…) Sveriges skattenivåer ska vara konkurrenskraftiga och lättförståeliga för att uppmuntra till företagande, utbildning och investeringar. Vi vill göra optionsbeskattningen internationellt konkurrenskraftig och sänka expertskatten så att svenska företag ska kunna locka hit utländska nyckelmedarbetare. Tillfälliga arbetstillstånd ska kunna ges för en längre period än i dag. Kompetensutvisningarna av högkvalificerad arbetskraft måste få ett slut (…) För att klara det måste de som arbetar inom vården mötas av goda arbetsvillkor, fler kollegor och bra löneutveckling. Bristyrken ska bli drömjobb (…) stärka EU som frihandelsunion med en fördjupad inre marknad, värna den fria rörligheten i Europa och verka för fler frihandelsavtal med omvärlden (…)

Maktskifte för ett nytt Sverige. Liberalernas valmanifest 2022
M

Införa en jobbpremie som gör det extra lönsamt för långtidsarbetslösa att gå från bidrag till arbete (…) Bygga ut antalet praktikplatser med 30 000 (…) Kraftigt sänka anställningskostnaderna för den som anställer nyanlända och långtidsarbetslösa (…) Ta bort en tredjedel av företagens administrationskostnader och en tredjedel av regelkrånglet (…) lägre skatter på företagande (…) nationell samordning över samhällets behov av antalet utbildningsplatser för att förbättra kompetensförsörjningen (…) Sätta stopp för kompetensutvisningarna (…) [EU] Fördjupa den inre marknaden, inte minst för tjänster och digitala produkter (…) Stärka vårdens medarbetare, bland annat genom att förbättra arbetsmiljön och möjligheterna till vidareutbildning – det behövs fler händer i vården som kan korta vårdköerna och avlasta personalen(…) Arbeta för ett resursfördelningssystem till högskolan så att akademisk kvalitet, genomströmning samt etablering på arbetsmarknaden premieras i högre utsträckning.

Så får vi ordning på Sverige. Moderaternas valmanifest 2022
KD

Utbilda mer personal för sjukvården. Förbättrade villkor i vårdens bristyrken och minska behovet av dyr inhyrd personal (…). Stram migrationspolitik krävs för att ta itu med integrationsproblem och utanförskap (…). Säkerställ att personal inom hemtjänst och äldreboenden har möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling.

Redo för en ny regering. Valmanifest 2022
SD

Sänk arbetsgivaravgiften för alla företag (…). Fler händer i vården ska leda till bättre arbetsmiljö (…). Svensk motsvarighet av den danska arbetsplikten som innebär att den som får försörjningsstöd också måste prestera genom uppföljningsbara ansträngningar som stärker möjligheten till integration och anställning (…). Arbetskraftsinvandring ska inte kunna komma ifråga för lågkvalificerad arbetskraft eller till yrken där det inte råder yrkesbrist. Kontrollen av arbetskraftsinvandringen måste öka och reglerna behöver skärpas kraftigt genom t.ex. utökade lönekrav och arbetsmarknadsprövning för den som söker uppehållstillstånd för att arbetskraftsinvandra.

Rösta på något nytt för Sverige. Valmanifest Sverigedemokraterna

3. För studenter

Rödgrön parti

V

Vänsterpartiet vill värna universitetens oberoende och finansiering och höja studiestödet så att fler kan välja att vidareutbilda sig. Folkhögskolor och Komvux behövs i hela landet. Bildning sker genom hela livet. Därför behöver vi också värna studieförbundens ställning.

Vänsterpartiet valplattform

MP

höja studiestödet och förbättra studenters a-kassa och sjukförsäkring (…) bygga ut kollektivtrafiken i hela landet, och gör det billigare att åka buss och tåg, särskilt för unga och pensionärer.

Alla ska med när Sverige ställer om Valmanifest 2022

S

avgiftsfri kollektivtrafik för gymnasieelever och studenter på sommaren (…) mer stöd till specialistutbildningar i vården, exempelvis för sjuksköterskor och undersköterskor. Vi ska fortsätta att bygga hyresrätter som vanligt folk har råd att bo i.

Socialdemokraternas valmanifest 2022

C

Därför vill vi sänka skatten, särskilt för dem med lägre inkomster(…).Gör det enklare att anställa elever i yrkesprogram som lärlingar.

FOR SVERIGES BÄSTA VALMANIFEST 2022

Borglig parti

L

För dig som studerat och tagit studielån vill vi dessutom införa en femårig CSN-paus, så att du när du vill ska kunna ta ett uppehåll från din återbetalning (…). Vi vill öka forskningsanslagen och både skapa bättre karriärvägar för yngre forskare och se riktade satsningar på att svenska universitet ska kunna locka hit världens främsta forskare (…). En högre utbildning med högre ambitioner. Vi vill öka den lärarledda undervisningen, skärpa utvärderingen och bygga ut de utbildningar och lärosäten som håller högst kvalitet (…). Därför vill vi se högre krav för att komma in på lärarutbildningen, högre krav på lärarutbildningen och se en bättre arbetsmiljö för lärare ute på landets skolor

Maktskifte för ett nytt Sverige. Liberalernas valmanifest 2022

M

Arbeta för ett resursfördelningssystem till högskolan så att akademisk kvalitet, genomströmning samt etablering på arbetsmarknaden premieras i högre utsträckning

Så får vi ordning på Sverige. Moderaternas valmanifest 2022

KD

Utbilda mer personal för sjukvården. Förbättrade villkor i vårdens bristyrken och minska behovet av dyr inhyrd personal.

SD

Läkare, specialistsjuksköterskor och behöriga lärare som väljer att ta anställning i landsbygd och glesbygd, där stor brist på deras kompetens råder, ska få en årlig avskrivning av sina studieskulder. (…) Antalet utbildningsplatser ska öka i bristyrken som t.ex. barnmorskor

Rösta på något nytt för Sverige. Valmanifest Sverigedemokraterna

Utvärdering av deras förslag

1.Förbud på vinst

Ett förbud på vinst för friskolor kommer att minska motivationen. I nuläget är cirka 60% av yrkeshögskolor drivna av privata aktörer, de står dock för 75% av utbildningsplatserna. Det finns inga direkta siffor på hur många av dessa som går med ‘vinst’. Många av bolagen driver även grundskolor och gymnasium som varit fokuset av förslagen. MP och S säger att förslaget inte betyder att alla privata aktörer kommer tas över av kommunen, utan att vinsten ska återinvesteras totalt. Det är möjligt och antalet privata aktörer kanske inte minskar alls, eller så kommer flera att finna det inte lönsamt att driva skolor och därmed tas över av kommuner.

Totalt förbud har lika effekt med att ansvar läggs på staten eller kommun. Det är inte tydligt om gäller yrkeshögskolor också, men igen kommer incitamenten att driva utbildningarna att minska för de som också driver på lägre nivå.

1.Krav för vinst

Likt första förslaget så innebär ökad kontroll att incitamenten minskar. I detta fall så krävs inte obligatorisk återinvestering. Då berörs enbart de skolor som inte möter kraven som kan tvingas stänga. Exakt vad kravet betyder framgår inte men det kan betyda antal med högsta betyg, mängd material eller likt. I sin tur kan kravet vara en form av lättare återinvestering.

2. Höjda löner

Traditionellt så innebär höjda löner ofta en form av minimumlön, vilket minskar antalet anställda om lönen är högre än nuläget då det blir en alltför stor ökad kostnad. Dock så är den mesta vården inte privat och skiljer sig något från hur privata företag beter sig. Dessutom visade det senaste nobelpriset i ekonomi att detta inte alltid är fallet, utan högre löner kan leda till fler jobb. I nuläget säger många upp sig eller inte söker sig till vården för att lönen just är för låg. Om lönen är under nivån som arbetarna vill ha så blir det brist när lönen inte upplevs vara rättvis.

2.Minskad arbetskraftinvandring

Under 2014 var flest utrikesfödda i lågutbildningsyrken med högst andel bland städare. Troligen kommer brist på personal inom service öka markant när det redan råder brist efter corona. Städare kan i det mest extrema fall halveras, blir bristen för stor så blir utbudet för lågt om det inte balanseras med längre tider bland de som jobbar kvar. Yrken med högre utbildningskrav blir mindre berörda. De flesta av yrkena kräver gymnasienivå, vilket det finns många av bland svenska gymnasieexaminerade ifall de kan matchas korrekt. Därför kan högre krav på löner bli troligt för, i stort sätt, tvinga sig till att jobba med hårda yrken när de har andra utsikter. De partier som lagt fram detta förslag vill gynna den svenska arbetsmarknaden och svenska arbetare som delvis kan gynnas men också skadas då bristen kan bli så kraftig att deras arbetsvillkor blir sämre.
Med en graf över utbud och efterfrågan på arbetskraft syns minskningen på utländsk arbetskraft en total minskning på tillgänglig arbetskraft i Sverige. Konkurrensen blir alltså lägre och löntagare kan ställa högre krav, samtidigt med högre löner så sjunker efterfrågan på arbete då det blir för dyrt. Effekten blir större i de yrken som har större andel utrikesfödda, som oftast kräver lägre utbildning.

Effekt av partiers förslag

2.Ökad arbetskraftinvandring

Förutsägbart så blir resultatet motsatt. Utbudet på tillgänglig arbetskraft ökar och lönerna trycks ner vilket lättar för fler företag eftersom kostnaden blir mindre. Nackdelen är att många länder har lägre löner än Sverige och är mer konkurrenskraftiga än de i Sverige. Företag hittar hellre någon med lika kunskap och 10% lägre lön än snittet. Om lönerna blir för låga så finns risk att färre söker sig till sådana yrken och därmed ökar bristen, men om lönerna höjs som flera partier vill för många yrken så blir effekten mildare bland skattefinansierade jobb.

2. Ändring i arbetslösersättning

A-kassa och andra former av arbetslösersättning är tänkt att fungera som ett skydd när man blir arbetslös. Det har resultatet av att den privata skadan av att inte jobba blir svagare. Därmed när förhållandet mellan ersättningen och lön ökar så blir alternativkostnaden av arbetslöshet lägre. De sökande som vill ha högre löner kan leta vidare och tacka nej. Det kan sluta med färre anställda bland yrken som har sämre lön och kan skapa mer brist. Samtidigt kan det minska kompetensbristen genom bättre parning mellan utbildning och arbete.
I motsats fallet med lägre ersättning så blir det mindre värt att vänta på ett bättre erbjudande. Här kan fler jobb fyllas på den potentiella bekostnaden av sämre matchning som kan öka kompetensbrist bland yrken med högre utbildningskrav.
Under pandemin var det många grupper som inte kunde jobba hemma som hjälptes av det ökade stödet, för de jobb som använder datorer med förmåga att jobba hemma så var stödet inte betydande för många. Nu när restriktionerna har tagits bort i större delen av världen så kan stödet minskas igen. I år har dock nya problem dykt upp i form av inflation och recession. Många klarar inte sina kostnader med en stabil inkomst och då kommer färre att vilja leva på A-kassa eftersom det är endast en andel av lönen. Eftersom inflationen är utbredd så finns risk att många företag inte klarar av sina kostnader medans färre konsumerar med grund av deras svagare köpkraft. Alltså finns risk för att fler blir arbetslösa ändå som skulle lindras av en högre ersättning.

2. Sänkt skatt

Sänkt skatt på lön är bra för anställda då det ger mer disponibel inkomst, ännu viktigare under inflation. Lönen upplevs ha höjts utan att företagen behöver betala mer för sina anställda.
Om sänkta skatter och en mer aktiv ekonomi är bra medan inflation pågår är inte alltid en bra sak. Självklart är det bra att folk kan betala sina utgifter men det kan i värsta fall spä på höjda priser. Å andra sidan så ger högre räntor ett till skäl varför skatter bör vara lägre för fler ska klara av sina kostnader. Sverige är redan ökänd för sina höga skatter. Det får unga att välja bort vissa yrken som kräver mycket tid för att göra karriär inom, om sen lönen inte anses vara hög nog så ser många det som ett slöseri med tid. Sänkt skatt på arbete kan alltså locka fler till jobb som saknar personal medan deras inkomst höjs.

Sänkta skatter på företag är också bra på samma sätt då fler kan expandera eller investera vidare. På samma sätt som med löner så kan fler också lockas till att starta egna företag.

Överlag om olika tjänster ska hålla samma nivå och budget så är det rimligt att kompensera med ökning från andra källor. Dock vill inte de flesta partier ha någon allmän höjning, så hur de ska driva samma verksamhet utan att skära ner eller väga upp med annat är okänt.

2.Ökad praktik

Praktik har många fördelar för studenter och arbetsgivare. För studerande och arbetande så ger praktik erfarenhet som bara kan mätas med anställning. Arbetsgivaren kan också bättra sin verksamhet genom att få arbetskraft utan att betala lön. Med tanke på det oroliga ekonomiska läget och troliga lågkonjunktur så blir en ökad lättnad för praktik en vinst för alla parter. Det är svårt att avgöra om det blir lika många som hittar jobb efter praktik under nedgång men jämfört med andra som söker jobb kan det nog vara lika givande. Eftersom att praktik ger mindre risk att ta emot än normal rekrytering så kan det bidra till ökad trygghet bland företag.

2. Utvärdering av behov

Tanken är att studenter ska kunna utbilda sig inom yrken som har stort behov av personal. Företagen kan möta sina behov och unga kan lättare komma in i arbete. Det största hindret med att utöka utbildningsplatser är att det kan minska kvalitén på utbildningen och sänker kraven. Var gränsen går är väldigt olika från skola till skola. Ett annat problem är att det kan variera mellan 3-7 år för program där det råder stor brist, behoven kan också ändras innan de flesta är examinerade och skapa grupper av överkvalificerade. Lönesänkning kan också uppstå på samma sätt som arbetskraftinvandring, ju fler företag har att välja mellan desto mer konkurrens. Alla väljer inte heller karriär efter vilken lön eller titel de kan få, det kan uppstå tomma platser om viljan inte finns.

3. Hjälp mot studielån

Längre program kommer få mycket hjälp av det, det blir större belöning till slut om man utbildar sig till bristyrken. Hjälper även orter som har tappat population och lider av brister av service. Kan även hjälpa studenter att hitta rätt arbete inom sitt område och inte ta slumpmässiga jobb för att kunna betala av skulder. Det kan även hjälpa många att börja studera då det inte finns lika stor rädsla av stora skulder om man skulle ha svårt med att hitta anställning.

3. Ökat stöd för studenter

Studiestödet upplevs vara för lågt för många studenter som kan finna det svårt att klara sig varje månad. Ökat bidrag och lån minskar den förlorade inkomsten av att studera istället för att jobba. Inget parti har dock lagt fram förslag om extra bostadsbidrag för studerande.

Ett transportstöd lättar också på bostadsbristen för att fler kan bo längre bort från campus till lägre pris. Det kan också hjälpa flera att arbeta vid sidan av sina studier, också bra för att öka sin erfarenhet. Det blir också mer lockande att börja studera igen då det förenklar för de som inte kan bo nära campus.

3. Förslag om hyresrätter

Ett ökat antal hyresrätter hjälper många studenter som måste studera i andra orter. Studiestöd för lågt i städer vilket får färre att våga studera vidare. Förenkling att flytta kan göra det möjligt för många att studera vidare på orter längre från hemmet. Dessutom får mindre orter mer liv i sig samt kan öka kompetensen på arbetsmarknaden överlag då det finns mindre hinder.

Läs alla partiers valmanifest

Vänsterpartiets valplattform 2022 – Vänsterpartiet | Andra lovar – vi agerar
Valmanifest 2022 | Miljöpartiet
Socialdemokraternas valmanifest 2022 | Socialdemokraterna
Centerpartiets valmanifest 2022 – Centerpartiet
Valmanifest-2022| Liberalerna
Centerpartiets valmanifest 2022 – Centerpartiet
Moderaternas valmanifest
Valmanifest | Kristdemokraterna
Sverigedemokraternas valmanifest 2022 – Sverigedemokraterna


Student

Praktik i Sverige

Söker du praktik, LIA eller internship i Sverige? Hopen erbjuder ett brett utbud av praktikplatser inom en mängd olika branscher

Letar du också efter praktikanter?